کتاب ها

سه شنبه ، 27 ارديبهشت 1401

جامعه شناسی تاريخی غرب گرایی و غرب ستیزی

اشتراک گذاری

حوزه مرتبط  علوم اجتماعی

عنوان  جامعه شناسی تاريخی غرب گرایی و غرب ستیزی

نویسنده ( نویسندگان )  محمد قلی پور – محمد رضا برات نژاد

ناشر  مشهد ایران آزاد

اخبار