کتاب ها

سه شنبه ، 27 ارديبهشت 1401

دین، دیروز، امروز

اشتراک گذاری

عنوان  دین، دیروز، امروز

نویسنده ( نویسندگان ):   آلن آلدریج-کارل کلمن

مترجم (مترجمان)  محمد قلی پور-مریم ابراهیمی

ناشر  1390 

اخبار