کتاب ها

سه شنبه ، 27 ارديبهشت 1401

شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد

اشتراک گذاری

حوزه مرتبط  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان  شناسایی و وجه تسمیه معابر، محلات و اماکن عمومی بافت قدیم شهر مشهد

نویسنده ( نویسندگان )  محمدرحیم رهنما

ناشر  انتشارات شهرداری مشهد

اخبار