سه شنبه ، 31 خرداد 1401

برگزاری جلسه مشترک پژوهشکده گردشگری و شورای شهر نیشابور

اشتراک گذاری

 رئیس و مدیران پژوهشکده گردشگری  میزبان رئیس و اعضا شورای شهر نیشابور بودند.

به گزارش پژوهشکده گردشگری در این نشست که مهندس حاتمی، رئیس پژوهشکده گردشگری و مهندس حسینی ، رئیس شورای شهر نیشابور حضور داشتند، سه بند مورد تفاهم قرار گرفت.

در این نشست طرفین بر کار بر سه محور الف) طرح توسعه گردشگری پایه شهر نیشابور ب) ارتقا فرهنگ شهروندی و فرهنگ کارکنان شهرداری شهرستان نیشابور و ج) طرح بهبود حاشیه نشینی و توسعه اشتغال خانگی شهرستان نیشابور؛ توافق کردند.

در ادامه نشست پیشنهاد شد برای هر کدام از این محورها کارگروه تخصصی با حضور پژوهشگران پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی و مدیران شهری شورای شهر نیشابوربرگزار شود.

در انتها مقرر گردید پروژه ها و اولویت بندی آنها در جلسه شورای شهر نیشابور مشخص شود.
 

اخبار