کتاب ها

سه شنبه ، 27 ارديبهشت 1401

راهنمای کاربرد نرم افزار با تأکید بر روش تحقیق و آمار spss

اشتراک گذاری

حوزه مرتبط  علوم اجتماعی

عنوان  راهنمای کاربرد نرم افزار با تأکید بر روش تحقیق و آمار spss

نویسنده ( نویسندگان )  مجيد حيدري چروده، با همكاري سيمين فروغ زاده

ناشر  انتشارات جامعه‌شناسان

اخبار