طرح های پژوهشی

جهت نمایش سال را انتخاب نمایید

گروه های پژوهشی

 • عنوان طرح

 • مجری

 • کارفرما

 • دریافت چکیده

 • گروه پژوهشی

 • نقش راهبران آموزشی و تربیتی در توانمندسازی حرفه­ای آموزگاران خراسان رضوی

 • مریم هاشمیان

 • اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

 • جامعه شناسی گردشگری

 • بررسی میزان تنوع مصرف کالا و خدمات فرهنگی و هنری شهرستان مشهد و تاثیر آن در افزایش امید و نشاط اجتماعی

 • حامد بخشی

 • اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

 • جامعه شناسی گردشگری

 • تحلیل و تبیین عوامل تاثیر گذار بر گسترش سکونتگاههای غیررسمی شهر مشهد و ارائه سناریوهای مدیریت و ساماندهی با توجه به گونه بندی سکونتگاهها

 • حسین آقاجانی و فرزانه رزاقیان

 • دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

 • توسعه پایدار شهری منطقه ای

 • تهیه و تنظیم برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری خواف

 • حسین آقاجانی

 • شهرداری خواف

 • توسعه پایدار شهری منطقه ای

 • اشتغالزایی صنعت گردشگری و بررسی تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر آن: مطالعه صنعت گردشگری ایران و استان خراسان رضوی-7073

 • هادی رفیعی

 • دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

 • اقتصاد گردشگری

 • تحلیل و تبیین آثار سرمایه گذاری کشور و استان خراسان رضوی-7065

 • فاطمه رحمانی

 • دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

 • اقتصاد گردشگری

 • تحلیل و تبیین آثار مالیاتی و قیمتی بر صنعت گردشگری کشور و استان خراسان رضوی-کد:7071

 • جواد براتی

 • دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

 • اقتصاد گردشگری

 • بروزرسانی مطالعات آمایش استان خراسان رضوی

 • حسین آقاجانی

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

 • ستاد پژوهشکده گردشگری

 • بررسی و تحلیل تعارض­ها و عدم تعادل­های توسعه در استان خراسان رضوی

 • حسین آقاجانی

 • سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی

 • توسعه پایدار شهری منطقه­ای

 • ارائه الگوی عملیاتی ایجاد و توسعه مراکز نوآوری و شتابدهی کسب و کار روستایی در استان خراسان رضوی

 • جواد سخدری

 • سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی

 • ستاد پژوهشکده گردشگری

 • تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان رضوی فاز5

 • جواد سخدری

 • سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی

 • ستاد پژوهشکده گردشگری

 • بررسی تصویر ایران در رسانه های عمومی و اختصاصی گردشگری

 • ندا رضوی زاده

 • دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

 • جامعه شناسی گردشگری

 • تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان شمالی به تعداد 29 روستا دهستانهای دربند و شوقان شهرستان جاجرم و دهستان باباامان شهرستان بجنورد

 • جوادسخدری

 • سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان شمالی

 • ستاد پژوهشکده گردشگری