ساختار پژوهشکده

 • نام و نام خانوادگی:دکتر جواد براتی

  سمت :رئیس پژوهشکده گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:حامد بخشی

  سمت :مدیر گروه جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:معصومه توانگر

  سمت :مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:جواد براتی

  سمت :مدیر گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:حسین آقاجانی

  سمت :مدیرگروه توسعه پایدار شهری منطقه ای

 • نام و نام خانوادگی:سحر اقبالی

  سمت :مدیر اطلاع رسانی و کتابخانه-مدیر اجرایی نشریه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری

 • نام و نام خانوادگی:علیرضا معینی

  سمت :مدير اداره پژوهشي

 • نام و نام خانوادگی:مسعود صمیمی

  سمت :مدیر مرکز خدمات تخصصی گردشگری

اخبار