يک شنبه ، 01 خرداد 1401

شکلات فراسودمند فرهنگی - گردشگری رهیاد

اشتراک گذاری

مجموعه بسته های فرهنگی شکلات فراسودمند رهیاد، با هدف همراه سازی تغذیه سالم بر بستر مواد غذایی عمل­گرا و همچنین ارتقاء فرهنگی به معرفی میراث فرهنگی جامعه ایران می پردازد که هر بسته شامل 24 عنوان جاذبه های گردشگری ایران با موضوع مشخص است. بر روی هر شکلات متناسب با موضوع بسته تصویر یکی از جاذبه های گردشگری ایران قرار دارد. به علاوه، یک بروشور پیوست نیز در شکلات قرار دارد که در مورد هر کدام از جاذبه ها توضیحاتی ارائه داده و در نهایت موقعیت مکانی و نحوه دسترسی به آن مکان را توضیح داده است.
 

اخبار