يک شنبه ، 18 دي 1401

نشست رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با همکاران پژوهشکده گردشگری، گروه پژوهشی توسعه شهری منطقه ای، مرکز رشد و اداره اشتغال

اشتراک گذاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار