شنبه# #،# #24# #تیر# #1402

شناسایی مکان های دارای ارزش معنایی و هویتی در شهر مشهددر راستای ارتقای محیط گردشگری و زیارتی شهر

اشتراک گذاری

#اینفوگرافی_طرح

عنوان طرح: شناسایی مکان های دارای ارزش معنایی و هویتی در شهر مشهد در راستای ارتقای محیط گردشگری و زیارتی شهر

علمی طرح: معصومه توانگر، عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری

کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

سال:1396

 

اخبار