چهارشنبه# #،# #18# #مرداد# #1402

برنامه راهبردی عملیاتی توسعه گردشگری استان خراسان رضوی

اشتراک گذاری

اینفوگرافی_طرح

عنوان طرح: برنامه راهبردی عملیاتی توسعه گردشگری استان خراسان رضوی
مدیر علمی: حسین آقاجانی و معصومه توانگر، اعضای هیات علمی پژوهشکده گردشگری

کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

سال: 1400

اخبار