پنج شنبه# #،# #19# #مرداد# #1402

ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری ایران

اشتراک گذاری

اینفوگرافی_طرح

عنوان طرح: ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری ایران
مجری: حامد بخشی، عضو هیات علمی گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری

کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

سال: 1398

اخبار