پنج شنبه# #،# #19# #مرداد# #1402

بررسی فضای سرمایه گذاری با تاکید بر فرایندهای سازمانی و مدیریتی به منظور جذب سرمایه در گردشگری شهر مشهد

اشتراک گذاری

اینفوگرافی_طرح

عنوان طرح: بررسی فضای سرمایه گذاری با تاکید بر فرایندهای سازمانی و مدیریتی به منظور جذب سرمایه در گردشگری شهر مشهد
مجری: هادی رفیعی، عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری

کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

سال: 1396

اخبار