سه شنبه# #،# #02# #آبان# #1402

نشست تخصصی عنوان «مهاجرت: راهی به رستگاری یا انتخاب ناگزیر» برگزار می شود

اشتراک گذاری

عنوان نشست: «مهاجرت: راهی به رستگاری یا انتخاب ناگزیر»

برگزارکننده: گروه جامعه شناسی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی 

زمان: روز شنبه مورخ 06/08/1402 ساعت 14:30

مکان: پردیس دانشگاه فردوسی، سه راهی دانشکده علوم تربیتی، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی - سالن شورا

اخبار