چهارشنبه# #،# #13# #دی# #1402

امکان سنجی مدل اجرایی مطالعات توسعه کمی و کیفی زیارت با تاکید بر جذب زائران خارجی

اشتراک گذاری

اینفوگرافی_طرح

عنوان طرح: امکان سنجی مدل اجرایی مطالعات توسعه کمی و کیفی زیارت با تاکید بر جذب زائران خارجی
مجری: جواد براتی، عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری

کارفرما: استانداری خراسان رضوی

سال: ۱۴۰۱

اخبار