سه شنبه# #،# #10# #بهمن# #1402

نشست دکتر حسین امینی، رئیس جهاد دانشگاهی با اعضا پژوهشکده گردشگری، گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری-منطقه‌ای و مرکز تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان

اشتراک گذاری

اخبار