يک شنبه# #،# #29# #بهمن# #1402

بازدید رایزن اقتصادی ایران در هرات افغانستان از پژوهشکده گردشگری

اشتراک گذاری

بازدید الهی، رایزن اقتصادی ایران در هرات افغانستان و پوربافرانی، مدیر همکاری‌های بین‌الملل دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی از پژوهشکده گردشگری، امروز

 

اخبار