چهارشنبه# #،# #12# #اردیبهشت# #1403

بررسی و شناسایی روش های مناسب تامین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد

اشتراک گذاری

#اینفوگرافی_طرح
عنوان طرح: بررسی و شناسایی روش های مناسب تامین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد
مدیر علمی طرح: حمیده خاکسار، عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

سال:1396

اخبار