سه شنبه# #،# #12# #تیر# #1403

ارائه راهبردهای تسهیل سرمایه گذاری با هدف توسعه گردشگری شهر شیراز

اشتراک گذاری

 

عنوان طرح: ارائه راهبردهای تسهیل سرمایه گذاری با هدف توسعه گردشگری شهر شیراز

مدیر علمی طرح: جعفر خیرخواهان

کارفرما: جهاد دانشگاهی استان فارس

سال: 1394

اخبار